Algemene voorwaarden Bootveiling
 
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. aanbieder: een afnemer die een vaartuig op de veiling te koop aanbiedt;
b. aanbod: het door de aanbieder op de veiling gedane aanbod tot verkoop van een vaartuig;
c. afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Bootveiling een overeenkomst is aangegaan;
d. afnemersinformatie: alle informatie die de afnemer over zichzelf aan Bootveiling, de veiling en anderen verstrekt;
e. bieder: een afnemer die een bieding doet;
f. bieding: een bod op een vaartuig dat op de veiling te koop wordt aangeboden;
g. biedingsperiode: de periode waarin biedingen kunnen worden gedaan;
h. Bijzondere veilingvoorwaarden: de in aanvulling op of in afwijking van deze algemene voorwaarden geldende bepalingen, of omstandigheden, waaronder begrepen het gebruik ter plaatse;
i. consument: de bieder zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
j. overeenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen de afnemer en Bootveiling;
k. koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen de bieder en de aanbieder die via de veiling tot stand komt;
l. consumentenkoop: de koopovereenkomst tussen de consument en de aanbieder zijnde een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit;
m. vaartuig: ieder door de aanbieder op de veiling (onder één nummer) aangeboden vaartuig;
n. Bootveiling: de organisator van de veiling: VesselAuction B.V. gevestigd aan de Rubberstraat 9 te Naarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70771030;
o. veiling: de door Bootveiling aan de afnemers in de vorm van een elektronische veiling ter beschikking gestelde geprogrammeerde omgeving waarin het aanbod en de bieding plaatsvinden;
p. website: de websites www.bootveiling.com, www.bootveiling.be, www.vesselauction.com, www.superyachtauction.com, door middel waarvan de veiling wordt aangeboden.
 
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten waarop Bootveiling deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover niet in de Bijzondere veilingvoorwaarden, of uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) daarvan wordt afgeweken. Indien afwijkende bedingen gelden bij een bepaalde veiling, worden deze bepalingen vooraf uitdrukkelijk op de website vermeld.
2.2. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomsten van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.3. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
2.4. Ingeval van strijd tussen de bepalingen uit de Bijzondere veilingvoorwaarden en deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Bijzondere veilingvoorwaarden. Gedefinieerde begrippen uit deze algemene voorwaarden hebben dezelfde betekenis als in de Bijzondere veilingvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.5. Indien er sprake is van een fysieke veiling, onderhandse verkoop en verkoop op inschrijving zullen de bepalingen welke afwijken van deze algemene voorwaarden en van de Bijzondere veilingvoorwaarden op duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt.
 
Artikel 3. Intellectueel eigendom
3.1. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Bootveiling, is het niet  toegestaan informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, links en afbeeldingen welke staan op de website of in folders of in veilingcatalogi van Bootveiling te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, te reproduceren, te publiceren.
 
Artikel 4. Verantwoordelijkheid voor links op de website
4.1. De website kan links bevatten naar andere websites dan www.bootveiling.com, www.bootveiling.be, www.vesselauction.com, www.superyachtauction.com, Bootveiling kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Bootveiling kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. 
 
Artikel 5. De overeenkomst
5.1. Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient de bieder zich te registreren op de website. De overeenkomst tussen Bootveiling en de bieder komt tot stand nadat de bieder het registratieproces via de website succesvol heeft doorlopen. Bootveiling stuurt de bieder via de e-mail een bevestiging van de registratie. De registratie is kosteloos. Indien tussen de bieder en de aanbieder een koopovereenkomst tot stand komt, dan dient de bieder veilingkosten aan Bootveiling te betalen.
5.2. De bieder kan jegens Bootveiling geen beroep doen op zijn herroepingsrecht indien:
a. de bieder er uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan dat Bootveiling de bieder toegang verleent tot de veiling; en
b. de bieder heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.
5.3. Is niet voldaan aan artikel 5.2 en behoudt de bieder zijn herroepingsrecht, dan heeft Bootveiling het recht de toegang tot de veiling te blokkeren totdat de bedenktijd van 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst is verstreken.
5.4. Na de registratie en nadat de bieder afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht of nadat de bedenktijd is verstreken kan de bieder inloggen op het beveiligde gedeelte van de website, en zodoende zich toegang verschaffen tot de veiling.
5.5. De bieder is verantwoordelijk voor de geheimhouding en het gebruik van zijn wachtwoord. Bootveiling is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het wachtwoord door derden, tenzij dit gebruik het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen van Bootveiling.
5.6. Bootveiling behoudt zich te allen tijde het recht voor registratie te weigeren en/of te beëindigen.
5.7. De overeenkomst tussen Bootveiling en de aanbieder komt tot stand door het ondertekenen van de opdrachtovereenkomst of het veilingformulier. 
 
Artikel 6. De afnemer
6.1. De afnemer dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de afnemer:
a. meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn;
b. dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn;
c. dat hem nimmer het recht tot toegang tot een elektronische veiling is ontzegd.
 
Artikel 7. Rechten en verplichten van de bieder
7.1. De bieder heeft toegang tot de veiling en het recht daarop als bieder op te treden.
7.2. De bieder mag het biedingsproces op de veiling niet beïnvloeden, noch in de hoedanigheid van een andere bieder een bieding doen.
7.3. De bieder mag geen apparatuur of programmatuur gebruiken bij zijn contacten met de veiling die de normale werking van de veiling kunnen verstoren, noch gegevens naar de veiling verzenden die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van de veiling onevenredig zwaar kunnen belasten.
 
Artikel 8. Aanbieden en verkopen
8.1. De aanbieder is gehouden het vaartuig zodanig te omschrijven dat de bieder zich een goed oordeel kan vormen omtrent de waarde daarvan. De aanbieder kan daartoe het vaartuig beschrijven en/of  gebruikmaken van grafische voorstellingen.
8.2. Elk aanbod dient de daarvoor geldende biedingsperiode te vermelden.
8.3. Binnen 24 uur na het sluiten van de biedingsperiode stelt Bootveiling de aanbieder via de e-mail en/of telefonisch op de hoogte van het hoogste bod.
8.4. De aanbieder is verplicht de bieding van de hoogste bieder te aanvaarden en het vaartuig aan deze bieder te verkopen, tenzij: 
a. diens bod niet ten minste gelijk is aan de door de aanbieder conform lid 6 van dit artikel vastgestelde minimumprijs;
b. een gunningsperiode is overeengekomen.
8.5. Indien de aanbieder een curator is, dan heeft de curator het voorbehoud dat de rechter-commissaris met de verkoopprijs instemt.
8.6. De aanbieder kan met betrekking tot het aanbod een minimumprijs aan Bootveiling meedelen. Bootveiling maakt deze minimumprijs niet aan derden bekend. In het aanbod wordt melding gemaakt van het feit dat de aanbieder een minimumprijs hanteert.
8.7. Bootveiling behoudt zich het recht voor een vaartuig voor de veiling te weigeren en van de veiling te verwijderen indien dit, naar het uitsluitend oordeel van Bootveiling, niet in overeenstemming is met de doelstelling van de veiling.
 
Artikel 9. Positie van Bootveiling
9.1. De aanbieder erkent dat Bootveiling het recht heeft de aangeleverde informatie en gegevens van het vaartuig in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de plaatsing op de website of in een folder of in veilingcatalogi voldoet aan de daaraan door Bootveiling gestelde (redactionele) eisen. 
9.2. Bootveiling is bij de omschrijving van het vaartuig afhankelijk van de door de aanbieder verstrekte informatie over en/of foto’s van het vaartuig. Bootveiling kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien het vaartuig niet voldoet aan de verwachting die de bieder heeft van het vaartuig aan de hand van de door de aanbieder verstrekte informatie over en/of foto’s van het vaartuig. De aanbieder is verantwoordelijk voor de omschrijving van het vaartuig. Het kan zijn dat de omschrijving van een vaartuig op de website onjuist of onvolledig is.
 
Artikel 10. Bieden en kopen
10.1. Een bieding kan slechts worden gedaan binnen de biedingsperiode en moet voldoen aan de daarvoor door Bootveiling gestelde eisen.
10.2. Een bieding kan niet worden ingetrokken, gewijzigd of ongedaan gemaakt.
10.3. De bieder die aan het einde van de biedingsperiode de hoogste bieding heeft gedaan, is verplicht het vaartuig van de aanbieder te kopen voor de in die bieding geboden prijs. De bieder ontvangt binnen 3 uur na het sluiten van de biedingsperiode per e-mail bericht van Bootveiling ter bevestiging van zijn hoogste bod. Indien het vaartuig zonder gunningsperiode is geveild, ontvangt de bieder daarbij tevens een factuur voor de koopprijs en voor de vergoeding omschreven in lid 4 van dit artikel. Indien het vaartuig met gunningsperiode is geveild, ontvangt de bieder de factuur na afloop van de gunningsperiode mits de aanbieder aan de bieder wenst te gunnen.
10.4. Indien tussen de bieder en de aanbieder een koopovereenkomst tot stand is gekomen, is de bieder aan Bootveiling een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is variabel en is een percentage van de door de bieder gedane bieding exclusief BTW. Dit percentage zal per veiling vooraf aan de bieder kenbaar worden gemaakt.
10.5. Bootveiling behoudt zich het recht voor de biedingsperiode voortijdig te beëindigen of een of meer daarin gedane biedingen ongeldig te verklaren indien en voor zover een afnemer of een derde misbruik maakt van de veiling, er sprake is van andere onregelmatigheden of van een technische storing, ongeacht de oorzaak daarvan.
 
Artikel 11. Conformiteit
11.1. De aanbieder staat er voor in dat het vaartuig voldoet aan de koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
11.2. Indien de aanbieder een curator is, dan is artikel 7:19 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 
Artikel 12. Betaling
12.1. Het factuurbedrag dient de bieder binnen 7 dagen na de factuurdatum over te maken op rekening Stichting Derdengelden Bootveiling.
12.2. Indien de bieder het factuurbedrag niet dan wel niet tijdig voldoet, wordt het vaartuig niet aan de bieder geleverd. De aanbieder is dan gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden en het vaartuig aan een andere bieder te verkopen.
12.3. In geval van ontbinding als onder 12.2 bedoeld blijven de veilingkosten door de bieder aan Bootveiling verschuldigd te verhogen met omzetbelasting.
12.4. Bootveiling betaalt binnen 5 werkdagen nadat zij de koopprijs van de bieder heeft ontvangen en het vaartuig aan de koper is geleverd (bezitsverschaffing), de koopprijs aan de aanbieder. Bootveiling heeft het recht om de betaling van de koopprijs aan de aanbieder op te schorten in het geval dat Bootveiling ter kennis is gekomen dat de aanbieder toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper, zoals het niet of niet naar behoren leveren van het vaartuig.
 
Artikel 13. Herroepingsrecht
13.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, dan heeft de consument het recht de koopovereenkomst binnen 14 dagen na de levering van het vaartuig zonder opgave van redenen te ontbinden. Via de e-mail voor de levering wordt de consument gewezen op dit herroepingsrecht.
13.2. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na de levering aan de aanbieder kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de koopovereenkomst wil ontbinden.
13.3. Indien de consument via de e-mail een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan wordt naar de consument een ontvangstbevestiging gestuurd.
13.4. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het vaartuig binnen 14 dagen aan de aanbieder terug te leveren, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd. 
13.5. Is het terug geleverde vaartuig beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat de aanbieder overeenkomstig artikel 13.8 aan de consument terugbetaalt.
13.6. Indien de consument de koopovereenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de transport- en/of kraan- en verplaatsingskosten in verband met het terug leveren van het vaartuig aan de aanbieder voor rekening van de consument.
13.7. Het risico van de terug levering van het vaartuig rust bij de consument, tenzij het vaartuig door de aanbieder bij de consument wordt opgehaald.
13.8. De aanbieder zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn ontbindingsrecht reeds betaalde gelden (koopprijs + de eventuele transport- en/of kraan- en verplaatsingskosten i.v.m. de levering van het vaartuig) restitueren. 
13.9. De veilingkosten worden door Bootveiling niet aan de consument terugbetaald.
13.10. Naar de consument wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.
13.11. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het vaartuig. De consument zal het vaartuig slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het vaartuig vast te stellen.
13.12. Er geldt alleen een herroepingsrecht voor situaties waarin de wet op grond van dwingend recht voorziet in een herroepingsrecht.
 
Artikel 14. Bezichtiging
14.1. Bezichtiging van het vaartuig is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk is aangegeven door Bootveiling en op een door Bootveiling te bepalen datum (data), tijdstip en plaats.
 
Artikel 15. Afnemersinformatie
15.1. Afnemers mogen afnemersinformatie van een andere afnemer slechts gebruiken voor de doelstelling van de veiling. Zij mogen deze afnemersinformatie niet aan derden ter beschikking stellen.
15.2. De door de afnemer gegeven afnemersinformatie en informatie betreffend het vaartuig zal:
a. niet onjuist of door onvolledigheid misleidend zijn, noch de goede naam van de veiling of een derde aantasten;
b. niet de verkoop of aanbieding van gestolen goederen betreffen;
c. geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht of een privacyrecht van een derde;
d. geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevatten;
e. geen computervirussen bevatten die bedoeld zijn om computersystemen, computerprogramma’s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in hun normale werking;
f. geen beschrijvingen bevatten van goederen:
? die tegelijkertijd worden aangeboden op een andere elektronische veiling;
? die de aanbieder niet zelf kan of mag aanbieden.
 
Artikel 16. Geheimhouding
16.1. Bootveiling is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de registratie of anderszins heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de  afnemer is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bootveiling zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt is. Gegevens verstrekt aan Bootveiling zullen niet aan derden worden gegeven. 
16.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Bootveiling gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bootveiling zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bootveiling niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling hierdoor ontstaan.
16.3. Bootveiling verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 
Artikel 17. Aansprakelijkheid
17.1. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. 
17.2. Bootveiling streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
17.3. Bootveiling is niet aansprakelijk voor de schade die de afnemer heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 2 van dit artikel.
17.4. Bootveiling kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Bootveiling zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Bootveiling is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
17.5. Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Bootveiling staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
17.6. Bootveiling is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de afnemer heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij Bootveiling te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.
17.7. Bootveiling staat niet in voor de juistheid van de door afnemers verstrekte gegevens. Bootveiling is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat deze gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.
17.8. De afnemer erkent dat Bootveiling de veiling slechts organiseert en de afnemer daartoe toegang verleent en dat Bootveiling geen partij is bij de koopovereenkomst. Bootveiling is jegens de afnemer niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de kwaliteit, kwantiteit, veiligheid, hoedanigheid van de vaartuigen, de getrouwheid, nauwkeurigheid of rechtmatigheid van het aanbod, het recht van aanbieder het vaartuig te verkopen en leveren of het vermogen van bieders het vaartuig te kopen.
17.9. De afnemer erkent dat Bootveiling in staat noch verplicht is de identiteit van een andere afnemer met zekerheid vast te stellen en dat de afnemer zelf gehouden is zich te vergewissen van de identiteit en goede bedoelingen van een andere afnemer. 
17.10. Bij het niet nakomen van de koopovereenkomst door een afnemer, kan door de benadeelde afnemer geen rechten worden ontleend bij Bootveiling. In het geval van (vermoedelijke) fraude zal Bootveiling alle medewerking verlenen aan de benadeelde afnemer met betrekking tot het verstrekken van gegevens.
17.11. Het betreden van gebouwen en terreinen bij bezichtiging, veiling en ophalen van het vaartuig geschiedt op eigen risico. Bootveiling aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor enig ongeval.
17.12. Bootveiling is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens, milieuschade, reputatieschade en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van op de veiling aangeboden vaartuigen.
17.13. Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Bootveiling jegens de bieder, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de bieder aan Bootveiling betaalde vergoedingen exclusief BTW. De aansprakelijk jegens de aanbieder is beperkt tot het totale declaratiebedrag exclusief BTW.
17.14. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bootveiling.
 
Artikel 18. Overmacht
18.1. In geval van overmacht is Bootveiling niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de afnemer ontstane schade, behoudens en voor zover Bootveiling als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 
Artikel 19. Slotbepalingen
19.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de afnemer na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
19.2. In het geval van verschillen bij vertalingen van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.
19.3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van Bootveiling. Indien Bootveiling een beroep doet op deze bepaling, heeft de afnemer zijnde een consument de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
19.4. Op alle diensten, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.